Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Algemene voorwaarden SEO-Dokter.nl

Definities

 1. Seo-Dokter handelsnaam van Bureau 2 punt 0 B.V., gevestigd te Nieuwegein onder KvK nr. 30214456.
 2. Klant: degene met wie Seo-Dokter een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Seo-Dokter en klant samen.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Seo-Dokter.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Seo-Dokter hanteert zijn in euro’s, zijn incl. btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Seo-Dokter hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Seo-Dokter te allen tijde wijzigen. 
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Seo-Dokter een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit bedrag een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan zal Seo-Dokter de overeengekomen diensten of services niet leveren.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Seo-Dokter zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Seo-Dokter, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Seo-Dokter te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Seo-Dokter te verrekenen met een vordering op Seo-Dokter. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Seo-Dokter toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Seo-Dokter niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Seo-Dokter in verzuim is. 
 3. Seo-Dokter heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Seo-Dokter kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Seo-Dokter in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Seo-Dokter kan worden toegerekend in een van de wil van Seo-Dokter onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Seo-Dokter kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Seo-Dokter 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Seo-Dokter er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Seo-Dokter is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Seo-Dokter is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Seo-Dokter zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Seo-Dokter. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Seo-Dokter bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Seo-Dokter is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Download

Download hier de algemene voorwaarden van SEO-Dokter.nl in PDF.

Algemene VoorwaardenAlgemene_voorwaarden_SEO-Dokter_v1.3.pdf


Opgesteld op 1 juli 2021.

0
  0
  Je bestelling
  Je winkelmand is leegTerug naar SEO-Dokter
   Pas promo code toe